Winkelmand

Product zoeken

Service

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van HUIGE.NL

Voorwaarden per 01-10-04

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
huige.nl, huigemode.nl en de broekenspecialist.nl : de onderneming die verder onder de handelsnaam “HUIGE.NL” gedreven wordt door:

1.1 Vrijetijds en beroepsmode Huige VOF, gevestigd te Balkbrug, kantoorhoudende aan de Zwolseweg 106, 7707AL Balkbrug, sinds 1februari 1980 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Zwolle onder nummer 05-031724-0000

1.2 HUIGE.NL is lid van de branche Vereniging MITEX en volgt daarmee de Mitex Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden.
Deze algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Vereniging Mitex (Vereniging van ondernemers in de modedetailhandel) zijn tot stand gekomen in december 2002 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Co├Ârdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de sociaal-economische Raad en treden in werking op 1 januari 2003.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van HUIGE.NL gesloten worden en waarbij HUIGE.NL partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en HUIGE.NL middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door HUIGE.NL worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HUIGE.NL worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HUIGE.NL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 HUIGE.NL heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/ OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van HUIGE.NL zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging heeft ontvangen.
3.2 De overeenkomst tussen HUIGE.NL en u komt tot stand op het moment dat, nadat u een bestelling heeft geplaatst op de website van HUIGE.NL middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van HUIGE.NL;
Nadat HUIGE.NL uw bestelling heeft ontvangen, zal HUIGE.NL de Ontvangst bevestiging (tijdens openingstijden van de winkel, zie openingstijden op de website) naar uw e-mail adres versturen,
De overeenkomst bevat alle tussen de u en HUIGE.NL gemaakte afspraken.
De administratie van HUIGE.NL.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan HUIGE.NL.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door HUIGE.NL.nl verrichtte leveringen. HUIGE.NL.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.. 3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (d) Een omschrijving van het Product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte Producten; (e) de prijs van het Product; (f) de verzendkosten in verband met het door HUIGE.NL uitvoeren van de overeenkomst die zij met u is aangegaan; (g) eventuele andere kosten; (h) uw naam, woonadres, adres waar het Product naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres) en uw e-mail adres en uw telefoonnummer; (i) de leveringstermijn van het Product; (j) het bestellingnummer van de overeenkomst; (k) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn; (l) het e-mail adres, telefoonnummer en faxnummer van HUIGE.NL, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN
4.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde Product is voor HUIGE.NL. Op het moment van aflevering van het Product gaat het risico van het Product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door HUIGE.NL kunnen worden uitgesloten.
4.2 De (bijdrage) kosten van het transport (binnen Nederland) van het Product bedragen euro 5,-, ongeacht het aantal door u bestelde Producten. Deze kosten dienen door u betaald te worden. Bijdrage in de kosten buitenland op aanvraag.

5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van het Product bedraagt maximaal 15 werkdagen na betaling of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en HUIGE.NL. 5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door HUIGE.NL overschreden wordt, zal HUIGE.NL u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met HUIGE.NL te ontbinden, door dit schriftelijke (via fax, brief of e-mail) aan HUIGE.NL te melden. 5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal HUIGE.NL het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

7 Betaling.
7.1 Alle goederen dienen vooraf te worden voldaan. De goederen worden na betaling zo snel mogelijk na u afgestuurd.

8. Retouren
8.1 Indien het Product gebrek lijkt te vertonen of niet geheel past, kan u binnen 8 dagen nadat u het Product heeft ontvangen: HUIGE.NL schriftelijk (via fax, brief of e:mail) vragen om herstel, vervanging van het Product; 8.2 Indien u HUIGE.NL vraagt om herstel, vervanging van het Product, dient u het Product aan HUIGE.NL te retourneren. HUIGE.NL zal het Product dan binnen 30 werkdagen nadat zij het Product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het aan u terugsturen van het Product komen voor rekening van HUIGE.NL, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product danwel dat het gebrek aan het Product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is HUIGE.NL niet gehouden het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product. HUIGE.NL zal in dat geval het Product in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het Product van u ontvangen heeft.

9. GARANTIES
9.1 Op de door HUIGE.NL geleverde producten bestaat een garantie zoals omschreven is in de Mitex consumenten voorwaarden

10. KLACHTEN
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door HUIGE.NL serieus in behandeling worden genomen. 10.2 HUIGE.NL zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. HUIGE.NL zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

11. PRIVACY
11.1 HUIGE.NL zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor HUIGE.NL. 11.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door HUIGE.NL kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. 11.3 De persoonsgegevens die door u verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in uw bestelformulier wanneer u een Product bestelt of heeft besteld. 11.4 Door het aangaan van een overeenkomst met HUIGE.NL waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan HUIGE.NL voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. 11.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens HUIGE.NL doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan HUIGE.NL laten weten. HUIGE.NL zal in al haar aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. HUIGE.NL zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van HUIGE.NL). 11.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan HUIGE.NL te richten. HUIGE.NL zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij HUIGE.NL aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan HUIGE.NL te melden, waarbij aangeeft of u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. HUIGE.NL zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij HUIGE.NL hiertoe niet in staat is. In dat geval zal HUIGE.NL uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen. HUIGE.NL zal eventuele derden aan wie uw persoonsgegevens zijn verwerkt opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met HUIGE.NL is Nederlands recht van toepassing. 12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en HUIGE.NL naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en HUIGE.NL, kunt u HUIGE.NL verzoeken om de consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij HUIGE.NL van mening is dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt. 12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 13.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Zwolle bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan HUIGE.NL meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering.
– See more at: https://www.huige.nl/index.php?route=information/information&information_id=6#sthash.FmdWMYvc.dpuf

Huige Mode: de broekenspecialist